TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

FIAT YOL ARKADAŞIM

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; www.tofas.com.tr/KisiselVerilerinKorunmasi/Pages/default.aspx internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Tofaş tarafından sunulan FIAT Yol Arkadaşım Uygulaması’nın (“Uygulama”) yönetilmesi ve aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.    

Connected Car hizmetinden yararlanmanız halinde

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında danışmanlık alınan hukuk bürolarına, meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlara ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara, meşru menfaatlerimiz kapsamında akaryakıt alımı konusunda işbirliği içerisinde olduğumuz Opet Petrolcülük Anonim Şirketi’ne,  kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanızın varlığı halinde araç değerlendirme hizmetlerinin alınması amacıyla sağlamakta olduğu hizmetin bulut veri tabanı yurt dışında bulunan Autorola A/S’ye, kasko ve trafik sigortası ile araç muayene işlemlerinden yararlanmanız durumunda açık rızanızın varlığı halinde bayilerimizin ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulması amacıyla bulunduğunuz lokasyondaki ilgili bayilerimize, Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarım kurallarına uygun olarak  aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, Comodif Bağlantılı Araçlar Mobilite Platformu, Şirket internet sitemiz, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve doldurulan formlar kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Açık rızanızın varlığı halinde ise;

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tofas.com.tr/KisiselVerilerinKorunmasi/Pages/default.aspx adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

FIAT YOL ARKADAŞIM

AÇIK RIZA METNİ

Fiat Yol Arkadaşım Aydınlatma Metni[a] kapsamında kimlik, iletişim ve pazarlama verilerimin Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi tarafından araç kullanım durumumun takip edilerek analiz ve değerlendirmeler yapılması ve bu kapsamda Fiat Yol Arkadaşım Uygulaması üzerinden sunulan hizmetlere yönelik pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma, lokasyonuma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesini kabul ediyorum.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

FIAT YOL ARKADAŞIM

TİCARİ ELEKTRONİK İZNİ METNİ

Fiat Yol Arkadaşım Aydınlatma Metni[b] kapsamında, iletişim onayım kapsamında tercih ettiğim iletişim kanalı üzerinden paylaştığım iletişim bilgilerime reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla, kimlik ve iletişim verilerimin işlenmesini ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ [c]

FIAT YOL ARKADAŞIM “CONNECTED CAR”

AÇIK RIZA METNİ

Fiat Yol Arkadaşım Aydınlatma Metni[d] kapsamında kişisel verilerimin Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi tarafından Connected Car hizmeti özelliklerinden faydalanmam ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi amacıyla araç kullanım durumumun ve sürüş alışkanlıklarımın takip edilerek analiz ve değerlendirmeler yapılması amacıyla işlenmesini kabul ediyorum.

 YURT DIŞINA AKTARIM AÇIK RIZA METNİ

Fiat Yol Arkadaşım Aydınlatma Metni[e] kapsamında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi tarafından araç geçmiş verilerimin ve araç muayene geçmiş bilgilerimin araç değerleme faaliyetleri kapsamında fiyatlama yapılmasına yönelik hizmet alınması amacıyla sağlamakta olduğu hizmetin bulut veri tabanı yurt dışında bulunan Autorola A/S ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

BAYİ FAALİYETLERİ AÇIK RIZA METNİ

Fiat Yol Arkadaşım Aydınlatma Metni[f] kapsamında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi tarafından kimlik, iletişim, müşteri bilgilerimin[g] ve araç bilgilerimin kasko ve trafik sigortası ile araç muayene işlemlerinden yararlanmam durumunda bulunduğum lokasyonda faaliyet gösteren ilgili Tofaş bayilerine, hizmetlerine yönelik pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, tarafıma önerilmesi ve tanıtılması amacıyla aktarılmasını ve tercih ettiğim iletişim kanalı üzerinden iletişim bilgilerime ilgili bayi tarafından reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

Tofaş’ın ilişkili olduğu bayi listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

[a]Bu kısma tıklandığında sayfanın yukarıda yer alan aydınlatma metnine yönlendirilmesi gerekmektedir.

[b]Bu kısma tıklandığında sayfanın yukarıda yer alan aydınlatma metnine yönlendirilmesi gerekmektedir.

[c]Yalnızca connected car hizmetinden faydalanan kişilere sunulması önerilmektedir.

[d]Bu kısma tıklandığında sayfanın yukarıda yer alan aydınlatma metnine yönlendirilmesi gerekmektedir.

[e]Bu kısma tıklandığında sayfanın yukarıda yer alan aydınlatma metnine yönlendirilmesi gerekmektedir.

[f]Bu kısma tıklandığında sayfanın yukarıda yer alan aydınlatma metnine yönlendirilmesi gerekmektedir.

[g]Teyidinizi rica ederiz.